SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖNCELİKLİ ODAK ALANLARIMIZ

Galata Wind’in sürdürülebilirlik strateji ve politikalarına yön veren ve bundan sonraki raporlamalarının da içeriğini oluşturacak öncelikli konular 2022 yılında belirlenmiştir. Sosyal, çevresel, ekonomik, etik ve kurumsal yönetim alanlarında şirketimizin etki alanı ve paydaş beklentileri doğrultusunda yapılan bu çalışma öncesinde kilit paydaşlar da AA1000SES tarafından önerilen sistem kullanılarak belirlenmiştir.

Belirlenen öncelikli konuların kapsamı mümkün olduğunda geniş tutulmuş ve Galata Wind’in tüm operasyonel merkezlerini içeren konu ve sorunlar üzerinde çalışılmıştır. Galata Wind’in tüm birim ve lokasyonlarından yönetici ve çalışanların katıldığı öncelik çalıştayı için merkeze alınan konular için aşağıdaki kaynaklar değerlendirilmiştir:

  • Sektörel raporlar
  • Emsallerin ESG Öncelikleri
  • Paydaşların çeşitli platformlarda şirkete ilettikleri beklentiler (Anketler, toplantılar, sunumlar, iletişim araçları vb)
  • Yasa ve yönetmeliklerin ESG bağlantıları
  • SPK ve BIST Beklentileri
  • Analist ve Derecelendirme Kuruluşlarının Beklentileri
  • Uluslararası Standartlar ve Gönüllü Kodlar
  • BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
  • BM İş Dünyası için İnsan Hakları Rehberi
  • Doğan Holding Öncelikleri

Galata Wind stratejik sürdürülebilirlik yönetimi yaklaşımıyla sürdürülebilirlikle ilgili süreçleri ele almaya başladığı günden bu yana küresel standartların beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalarına devam etmektedir.

Bu standartların temelinde yatan unsur, şirketlerin faaliyetlerinden kaynaklanan sosyal, çevresel, ekonomik ve etik etki alanlarını yönetmek olduğu gibi, bu alanlarda paydaşlarının öncelikli kaygı ve beklentilerini de öğrenmek ve bu beklentiler doğrultusunda şeffaf ve sürdürülebilir bir şirket modeli yaratmaktır.

Galata Wind bu kapsamda ilk çalışmasını 2022 yılında gerçekleştirerek öncelikli odak alanlarını belirlemiş, paydaş katılımı stratejilerini bu alanlarda yoğunlaştırmak, strateji ve politikalarını belirlemek, sürdürülebilirlikle ilgili küresel standartlarda yayınlayacağı raporların içeriklerini bu odak alanlar doğrultusunda düzenlemek amacıyla çalışmalarını başlatmıştır.

Değişen küresel standartlar, ekonomik ve sosyal koşullarla, Galata Wind’in faaliyet gösterdiği sektördeki pazar dinamiklerinin farklılaşması nedeniyle öncelikli odak alan çalışması düzenli olarak gözden geçirilir ve ihtiyaç doğrultusunda tekrarlanabilir.

Aşağıda yer alan Öncelikli Odak Alan Matrisi, Galata Wind’in faaliyet gösterdiği sektörde kilit paydaşlarının sosyal, çevresel, ekonomik ve etik öncelik ve beklentileriyle, Şirketin stratejik öncelikleri doğrultusunda yapılan değerlendirmelerin sonuçlarını içermektedir.