SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

RİSK VE FIRSATLAR

Sürdürülebilirliğin şirketin iş sürekliliği üzerindeki etkisi aynı zamanda etki alanında çeşitli risk ve fırsatlar da yaratmaktadır. Şirketimizin sürdürülebilirliğini tehdit eden risklerin ön görülerek önlem mekanizmalarının geliştirilmesi, hayata geçirilen aksiyonlarla ilgili hedeflerin yönetilerek izlenmesi bu sürece yönetim yaklaşımımızın da temelini oluşturmaktadır. Galata Wind, öncelikli konuları doğrultusunda sürdürülebilir büyümenin yanı sıra paydaşlarının beklentilerini karşılarken faaliyette bulunduğu bölgelerde yerel toplumun gelişmesi için de fırsatlar yaratmaya çalışmaktadır.

Öncelikli

Odak Alan

Risk

Fırsat

Riski Azaltma ve

Önleme Eylemleri

Fırsatları Değerlendirme

Aksiyonları

Çevresel Öncelikler

Biyoçeşitlilik ve Ekosistem

Yenilenebilir enerji üretiminin tüm yaşam döngüsü boyunca biyoçeşitlilik üzerinde etkileri vardır. Güneş panellerinin yapımından rüzgâr türbinlerinin devre dışı bırakılmasına kadar pek çok riskten söz edilebilir. Bu etkilerin çoğu olumlu etkiler olarak kabul edilmekle birlikte üretim sahalarının çevresel analizinin ve ekosistem üzerindeki negatif etkilerin doğru değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması önemlidir.

Yenilenebilir enerji üretiminin biyoçeşitlilik ve ekosistem üzerindeki etkileri iki yönden ele alınabilir. İklim değişikliği biyoçeşitliliğin azalmasında en önemli etkenler arasında yer alırken aynı zamanda biyoçeşitliliğin kaybı da iklim krizine negatif etki yapmaktadır. 2050 yılına kadar iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini azaltmak ve insan faktörü kaynaklı karbon emisyonlarını net sıfıra düşürmek için bilinen en etkili yollardan birisi de yenilenebilir enerji üretimini arttırmaktır.

 • ÇED Süreçleri
 • Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Yatırım

Komitesi çalışmaları

 • Sürdürülebilirlik

Stratejisi

 • Öncelikli Odak Alanlar
 • Çevre Yönetim

Sistemi (ISO 14001)

Yenilenebilir enerji kombinasyonları, çoğunlukla rüzgâr ve güneşten olmak üzere fosil yakıtların yerini alacak elektrifikasyon ihtiyacımız olan enerjinin dörtte üçünü sağlayabilecek potansiyele sahiptir. Bu nedenle Galata Wind, fosil kaynaklara hiçbir zaman yatırım yapmayacağını taahhüt etmiştir.

Atık Yönetimi

Yenilenebilir enerjinin yaşam döngüsü söz konusu olduğunda, atıkların nasıl bertaraf edileceği konusunda planlı ve sistemli bir yönetim sürecine ihtiyaç duyulmaktadır. Güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji üretimi atık açısından, fosil yakıtlardan daha temiz olmakla birlikte, çevreyi kirletebilecek ve insan sağlığını etkileyebilecek kaynakların kullanılmasını da gerektirebilmekte ve atık yönetimi konusunda stratejik bir süreç yönetimi gerektirmektedir.

Yenilenebilir enerji altyapısının geliştirilmesinden ve kullanılmasından kaynaklanan atıklar, kaynak bakımından zengindir ve nadir toprak elementlerinin yanı sıra çelik, bakır ve cam gibi diğer değerli malzemeleri içerir. Avrupa Çevre Ajansı’na göre bu malzemelerin %95’i geri dönüştürülebilir malzemelerdir.

 • Atık Yönetimi
 • Yaşam Döngüsü

Analizleri

 • Döngüsel Ekonomi

Politikaları

 • Sürdürülebilirlik Stratejisi
 • Tedarik Zinciri

Yönetimi

 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Galata Wind 2012 yılından bu yana en son teknoloji ürünlerle yenilenebilir enerji üretimi yapmaktadır. Atık Yönetim Sistemleri de bu teknolojik alt

yapıya uygun olarak yönetilmektedir. Ancak yaşam döngüsü ve döngüsel ekonomi stratejileri ve aksiyon planları ile ilgili hedefleri 2023 yılında belirlenecek ve açıklanacaktır. Süreçlerin sistemli bir şekilde yönetilmesi, ISO 14001 denetimleri kapsamında atık yönetimi yapısının denetlenmesi düzenli olarak sağlanmaktadır.

Karbon

Azaltımı

İklim değişikliği ile ilgili son gelişmeler ve dünya çapında artan karbondioksit (CO2) emisyonları, yenilenebilir enerjinin birincil enerji arzındaki payının artmasına rağmen, tüm ülkelerin gelecekte enerji sektörünü karbondan arındırmak için çabalarını önemli ölçüde artırması gerektiğini gösteriyor.

Elektrik sektörü, diğer sektörlere göre dekarbonizasyonun ilk sağlanacağı sektör olarak kabul ediliyor. Gelecekte ısınma ve binalar, ulaşım ve sanayi sektörlerinin payının artacağı sektörleri birbirine bağlayan seçenekleriyle, elektrik sektörünün karbondan arındırılmasını daha acil hale getiriyor. Bu nedenle yenilenebilir enerji sektörünün büyümesi Dekarbonizasyon için öncelikli görünüyor.

 • Yeni yatırımlar
 • Büyüme stratejileri
 • 2050 yılında tüm süreçlerde %100 yenilenebilir enerjiye geçiş hedefi
 • Farkındalık çalışmaları
 • İşbirlikleri
 • Sürdürülebilir Finans
 • Yeşil tahvil
 • EBRD İşbirlikleri
 • Karbon Kredisi Ürünü

İklim

Değişikliği

Enerji tüketimi iklim değişikliği ile ilgili hem sorunun hem de çözümün bir parçası olarak tam merkezde yer almaktadır. Isınma ve elektrik enerjisi için fosil yakıtlardan üretilen enerji, bugün emisyon salınımlarının en büyük kaynağı olarak kabul ediliyor (küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 75'inden fazlasını ve tüm CO2 emisyonlarının yaklaşık yüzde 90'ını oluşturuyor) Bununla birlikte iklimsel faktörlerin farklılaşması güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi gibi doğal kaynakların da mevsimsel olarak değişiklik göstermesine ve üretim hedeflerinin iklim değişikliğine bağlı değişen güç faktörleri nedeniyle risk taşımasına da neden oluyor.

Küresel nüfusun yaklaşık yüzde 80'i net fosil yakıt ithalatçısı olan ülkelerde yaşıyor -- bu, diğer ülkelerden gelen fosil yakıtlara bağımlı yaklaşık 6 milyar insan anlamına geliyor ve bu da onları jeopolitik şoklara ve krizlere karşı savunmasız hale getiriyor.

Buna karşılık, yenilenebilir enerji kaynakları tüm ülkelerde mevcut ve potansiyellerinden henüz tam olarak yararlanılamıyor. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA), dünya elektriğinin yüzde 90'ının 2050 yılına kadar yenilenebilir enerjiden gelebileceğini ve gelmesi gerektiğini tahmin ediyor.

Yenilenebilir enerji kaynakları, kapsayıcı ekonomik büyümeyi, yeni istihdamı ve yoksulluğun azaltılmasını desteklerken, ülkelerin ekonomilerini çeşitlendirmesine ve onları fosil yakıtların öngörülemeyen fiyat dalgalanmalarından korumasına izin vererek ithalat bağımlılığından kurtulmanın bir yolunu sunuyor.

 • Yenilenebilir enerji üretiminde büyüme ve yatırım odaklı stratejiler
 • Dekarbonizasyon hedefleri
 • Sürdürülebilirlik stratejisi ve işbirlikleri
 • Yeni yatırımlar
 • Karbon pazarı
 • EBRD İşbirliği
 • Yeşil tahvil
 • Sürdürülebilirlik hedefleri

Kaynak

Kullanımı

Doğal kaynakların olduğu kadar yenilenebilir kaynakların kullanımını arttırmak da sürdürülebilirlik öncelikleri arasında yer almaktadır. Sadece karbon emisyonlarının azaltılması değil, tüm doğal kaynakların verimli kullanımının sağlanması yaşadığımız gezegenin giderek azalan doğal kaynaklarının korunmasını sağlamak için önceliklidir.

Doğal kaynakların kullanımını verimli hale getirmek süreçlerin optimizasyonunu, verimli kaynak yönetimini ve farkındalığı arttıran unsurlardır. Bunun yanında kaynakların verimli kullanımı Galata Wind için yeniden kullanım ve geri dönüşüm gibi

alanların da stratejik olarak yönetilmesini sağlamaktadır.

 • Entegre Yönetim

Sistemleri

 • Sürdürülebilirlik

Hedefleri

 • Verimlilik çalışmaları
 • Eğitim ve

farkındalık çalışmaları

 • Yatırım planları

 

 

 • Yenilenebilir enerji kullanımını tüm operasyonel süreçler için 2050 yılına kadar %100’e çıkartmak
 • Atık Yönetimi
 • Geri dönüşüm ve yeniden

kullanım stratejileri

%100

Yenilenebilir

Enerjiye Geçiş

Hedefi

Kurumların yenilenebilir enerjiye geçiş için somut hedefler belirlemesi, orta ve

uzun vadede operasyonlarını

sürdürülebilir süreçlerle yönetmeleri ve küresel ya da ulusal iklim hedeflerine uygun biçimde beklentilerini ve taahhütlerini ortaya koymalarını sağlamaktadır. Bununla birlikte fosil yakıtlardan üretilen enerjinin yaygınlığı, üretim maliyetleri vb gibi faktörler nedeniyle %100 yenilenebilir enerjiye geçişi uzun vadeye yaymayı gerektiren pek çok faktör bulunmaktadır. Ayrıca yenilenebilir enerji sektöründe diğer sektörlere nazaran daha yavaş bir teknolojik ilerleme söz konusudur.

İklim açısından güvenli bir geleceğe ulaşabilmek için karbonsuzlaştırma önemlidir. Önemli emisyon kaynağı olan fosil yakıtlardan uzaklaşmanın yanı sıra şirketlerin değişen enerji arzı nedeniyle yenilenebilir enerjiye yönelmesi rekabet avantajı sağlıyor, fosil yakıt kullanımı kaynaklı risklerini azaltarak yakıt tedariki ve maliyetlerinde düşüş sağlamalarına, hissedarların ve yatırımcıların sürdürülebilirlik alanlarındaki beklentilerini karşılayarak hisse değerlerini arttırmalarına ve itibarlarını olumlu yönde geliştirmelerine de olanak veriyor.

 • Karbon ayak izinin hesaplanması çalışmaları
 • Sürdürülebilirlik stratejileri ve

politikaları

 • Kaynak kullanımını azaltma hedefleri
 • Çevre Yönetim Sistemi
 • Enerji Yönetim Sistemi
 • Sürdürülebilirlik strateji ve politikaları ile

sürdürülebilirlik yönetimine geçiş, hedefler ve taahhütler

 • EBRD İşbirliği
 • Yeşil tahvil

 

Sosyal Öncelikler

İş Sağlığı ve

Güvenliği

Yenilenebilir enerji sektöründe çalışanların karşılaştığı tehlikeler, genellikle benzer iş alanlarında çalışan insanların yaşadığı evrensel sorunlardır. Bununla birlikte, rüzgâr gibi temiz enerji alternatiflerinin, operatörler ve teknisyenler için güvenlik risklerini artıran belirli riskleri vardır.

Yenilenebilir enerji sektörü de iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehditlere karşı bağışık değildir.

Yenilenebilir enerji sektörü, önümüzdeki yıllarda petrol, kömür ve doğal gazı üretimini geride bırakmaya hazırlanıyor. Güneş, rüzgâr ve su enerjisinin üretim ve kullanımı arttıkça, sektör büyümeye devam edecek ve dünyanın her yerinde insanlara daha fazla iş olanağı sağlayacaktır. Bu nedenle, çalışanlarımız için sağlıklı ve mutlu iş ortamları yaratabilmek için bir güvenlik kültürü oluşturmak çok önemlidir. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili sağlanan her türlü gelişme, eğitim ve öğrenme alanı çalışanların şirkete olan bağlılığı üzerinde olumlu etki

yaratmaktadır. Bununla birlikte şirketin iş sürekliliği üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle finansal bir değer de ifade etmektedir.

 • İş Sağlığı ve Güvenliği politikaları
 • ISO 45001
 • Eğitim programları

 

 

 • Çalışan memnuniyeti anketleri
 • Paydaş Katılımı Diyalog

Platformları

 • Tedarik Zincirinde

İyileştirme Programları

İş Etiği ve

Uyum

Küresel enerji sektöründe, şirketlerin uyum, şeffaflık ve dürüstlük düzeylerini geliştirme sorumlulukları giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Katı düzenlemeler ve yasal, çevresel ve sosyal uyumla ilgili beklentiler, enerji sektörünün gündeminin önemli bir parçasıdır. Uyum risklerinin akılcı yönetimi, hesap verebilirliği arttıran bir unsurdur ve iş değeri yaratır. Bu nedenle, faaliyette bulunduğumuz sektörün iş etiği ve uyumla ilgili etkili politikalar oluşturması ve etik davranışları iş yapış biçimine yön veren günlük uygulamalarına yerleştirmesi gerekmektedir.

Şirketlerin tüm etik kurallara uyarak paydaşlarının beklentilerini karşılamalarına yönelik politika ve prosedürlerini içeren bu öncelikli alan aynı zamanda şeffaflık, hesap

verebilirlik, denetim ve ilerleme, yasa ve yönetmeliklere uyumun sağlanmasıyla pek çok yasal sıkıntıdan şirketi uzak tutma gibi avantajları içermektedir. Galata Wind kurulduğu günden bu yana iştiraki olduğu Doğan Holding’in tüm etik ilke ve prensiplerini iş süreçlerinde uygulayarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

 • Etik İlke ve

Prensipler

 • Etik Süreçlerin Tasarımı
 • Etik politikalar
 • Uyum politikaları ve süreçleri
 • İç denetim süreçleri
 • Yasa ve yönetmeliklere uyum
 • Çalışan Memnuniyeti
 • Müşteri bağlılığı
 • Etik süreçlerin gözden geçirilmesi ve politikaların

düzenlenmesi

 • Etik ve Uyum eğitimleri
 • Sürdürülebilirlik Endeksleri

İnsan Hakları

Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olarak amacımız insan haklarına saygılı ve sorumluluk sahibi iş ortaklarıyla, paydaşlarımızın güvenine dayalı bir iş ilişkisi sürdürerek büyümektir. Bu nedenle tüm stratejik kararlarımıza çeşitliliğin dahil edilmesi, yeşil enerjiye adil bir geçiş sağlanması için yerel toplumla işbirliği içinde olmak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya kurma çabalarında aktif bir rol oynamak amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her sektörde olduğu gibi çalışanlarımızdan başlamak üzere operasyonlarımızı sürdürdüğümüz bölgelerde insan haklarına aykırı her türlü uygulamayı engellemek için süreçlerimizi gözden geçiriyor, iş planlarımızı bu bakış açısıyla yapıyoruz.

İnsan hakları vazgeçilmez bir unsur olarak şirketimizin tüm iş süreçlerinde etkili biçimde dikkate alınmaktadır. Paydaşlarımızın güvenini sarsacak hiçbir

iş ilişkisi ya da uygulamaya izin vermeyen politika ve prosedürlerle bu stratejiyi devam ettirmeye kararlıyız. Sektörümüz için kritik bir unsur haline gelen insan hakları konusunda paydaş beklentilerini karşılayan, yanıt verebilirliğimizi arttıran yeni düzenlemelerle bu alandaki gelişmelerde de aktif rol oynamaya devam edeceğiz.

 • Etik İlke ve

Prensipler

 • İnsan hakları

politikası

 • İnsan kaynakları
 • politikası
 • İş Sağlığı ve

Güvenliği Politikası

 • Yatırım Komitesi
 • Denetim Süreçleri

 

 Etik Süreçlerin Gözden geçirilerek BM Özel Sektör için İnsan Hakları ilke ve prensiplerini de içeren durum değerlendirmesi çalışmasını başlatmak

 • Üçüncü partilerle iş ilişkilerinde tüm süreçlerde insan hakları ile ilgili göstergelerin izlenmesi

Çalışan Sirkülasyonu ve Ara Eleman

Yenilenebilir enerji sektöründe kaliteli istihdamın şirketimize bağlılığını arttırmak, yetişmiş çalışan profilinin gelişimini ve performansını izleyerek katkıda bulunmak bu alandaki stratejik önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Sektörümüzün en önemli öncelikleri arasında yer alan teknik ara eleman yetiştirilmesi, uluslararası standartlarda eğitim almaları ve sürekli gelişen sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde kendilerini geliştirmeleri için destek verilmesi stratejik eylem planlarımızda yer bulmaktadır.

Yetişmiş çalışanların şirkete bağlılığının yüksek olmasının şirketin hem finansal hem de finans dışı göstergelerinde olumlu etki yaratan bir unsur olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte üniversitelerle iş birliğinin devam ettirilmesi ve sektördeki potansiyel çalışan profilinin şirketimize yönlendirilmesi de insan kaynakları alanında fırsat yaratan unsurlar arasında yer almaktadır.

 • Çalışan memnuniyetini arttıracak faaliyetler
 • İş Sağlığı ve

Güvenliği

 • İnsan kaynakları uygulamaları  Üniversite

İşbirlikleri

 • Çalışanlar ve İş Ortamı Politikalarının gözden geçirilerek güncellenmesi
 • İnsan hakları politikası
 • Eğitim ve Öğrenme

Programları

 • Meslek Liseleri İşbirlikleri

 

Çeşitlilik,

Eşitlik,

Kapsayıcılık

İnsan haklarının temel ilkeleri arasında yer alan çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık sadece Galata Wind için değil aynı zamanda iştiraki olduğumuz Doğan Holding’in de öncelikleri arasında bulunmakta ve şirketimizden beklentileri içinde yer almaktadır. Bu doğrultuda risklerimizi ön görerek gerekli iş planlarını yapmak, kadın çalışan ve yönetici oranlarımızı yükseltmek, sektörümüzde oldukça az olan kadın çalışanların mesleki gelişimlerine destek olmak gibi konular Galata Wind’in odak alanları arasında yer almaktadır.

Şirketimizde çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık ilkelerinin tam olarak yerleşmesi ve bu alanda sürekli ileriye doğru adımlar atılması tüm paydaşlar tarafından beklentilerin karşılanması anlamına gelirken aynı zamanda şirketin kültüründe, gelişiminde de pozitif değişime katkı sağlamaktadır. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olarak şirketimizin bu konuda

taahhüdünü yerine getirme yükümlülüğü de bulunmaktadır.

 • Ölçme ve

Değerlendirme

Sistemleri

 • İnsan Kaynakları

Politikası

 • EBRD İşbirliği

 

 

 • Kadın Çalışan ve Yönetici Arttırma Hedefleri
 • Sürdürülebilirlik Stratejisi
 • İnsan hakları politikası
 • Etik Kod çalışmaları

Yolsuzlukla

Mücadele

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele riski her sektörde olduğu gibi yenilenebilir enerji sektöründe de önemli bir risk olarak yer almaktadır. Bu kapsamda ele alınan risk, etik süreçlerde, uyum

mekanizmalarında ve tedarik zinciri yönetiminde dikkate alınarak risk yönetiminin ve denetim süreçlerinin bir parçası haline getirilmelidir.

Yolsuzlukla mücadele konusunda gelişmiş izleme ve denetim mekanizmaları ile tüm paydaşlar tarafından desteklenen politikaların hayata geçirilmesi, şirketin uyum risklerini azaltarak paydaş güvenini sağlamasına, emsalleri arasında farklılaşmasına, finansal desteklerin gerektirdiği kriterleri sağlayarak finansmana erişimin kolaylaşmasına yardımcı olmaktadır.

 • Rüşvet ve

Yolsuzlukla

Mücadele Politikası

 • Etik Kod çalışmaları
 • Uyum eğitimleri
 • Etik ilke ve prensipler
 • Sürdürülebilir Finans
 • Etik Politikaların Gözden geçirilmesi ve güncellenmesi
 • Etik Kod çalışmalarının başlatılması

Çalışan

Gelişimi ve

Eğitimi

Tüm ekonomilerde uzun süreli pandemi ve uzaktan çalışma ile iyice belirginleşen kaliteli çalışanın dikkatini çekme ve şirketlere bağlılığını arttırma konusu önemli risk başlıkları arasında yer almaktadır. Bu nedenle çalışan gelişimi ve eğitimi konusu, belirli teknik uzmanlık ve deneyimin çok önemli unsurlar olduğu yenilenebilir enerji gibi sektörler için özellikle önemli bir sorun haline geliyor. Güneş ve rüzgâr enerjisi ile üretim yapan enerji sektörünün küresel kurulu kapasitesinin 2021'den 2030'a kadar dört katına çıkacağı tahmin ediliyor. Bu büyük artış, kalifiye çalışan ihtiyacının karşılanmasında önemli sıkıntılar yaşanacağının ve şirketlerin önlem mekanizmalarını hızla hayata geçirmesinin gerekliliğini de ortaya koyuyor.

Yetişmiş ve kaliteli çalışanların şirkete bağlılığının artmasının hem çalışan sirkülasyonunun düşürülmesinde ve şirketin potansiyel çalışanlar için ilgi odağı haline gelmesinde hem de şirketin eğitim maliyetlerinin düşmesinde etken olduğu bir gerçektir. Bu fırsatların değerlendirilmesi için şirketin mevcut çalışanların eğitim ve gelişimini sektörün ihtiyaçlarına göre izleyerek yeni politikalarla düzenlemesi, bu konuda çok değerli geri bildirimler içeren çalışan görüşlerine sıklıkla başvurması stratejik beklentiler arasında yer almaktadır.

 • Çalışan memnuniyetini

arttıran faaliyetler ve hedefler

 • Odak noktası

çalışanlar olan insan kaynakları politikaları

 • Öneri sistemini geliştirici faaliyetler
 • Çalışan katılımı
 • Çalışan memnuniyeti anketi
 • Performans Yönetimi
 • Çalışanlar ve İş Ortamı Politikaları

 

 

Yerel Toplum ve Altyapı Yatırımları

Yenilenebilir enerji şirketleri faaliyette bulundukları bölgelerde ek değer sağlayabilir ve ayrıca geniş bir paydaş grubundan kaynaklanan risk ve fırsatları daha iyi yöneterek sürdürülebilir uygulamaları benimseyerek şirket için de fırsatlar yaratabilir. Bu kapsamda etki değerlendirme çalışmalarının önemi büyüktür.

Yenilenebilir enerji sektörünün etki analizlerinin kapsamlı planlanarak değerlendirme kriterlerinin küresel standartları baz alarak geliştirilmesi, şirketlerin ön görülmesi mümkün olan riskleri paydaş katılımı stratejileriyle faydaya çevirerek tüm tarafların kazanması mümkün olan alt yapı yatırımlarıyla ve yerel toplum desteğiyle projeleri yürütmesi sağlanabilmektedir.

 • Etki Analizi
 • Kapsamlı etki değerlendirme çalışmaları
 • Uluslararası standartlara ve kodlara uyum
 • Paydaş Katılımı

stratejileri

 • Farkındalık

Çalışmaları

 • Yerel İdarelerle

İşbirliği

 • Sürdürülebilirlik politikaları
 • EBRD İşbirliği
 • Sürdürülebilirlik Endeksleri
 • Yatırımcı Beklentileri

Dezavantajlı

Grupların

Hakları

Yenilenebilir Enerjinin adil dağıtılması ve uygun fiyatlarla toplumun her kesiminden insanın bu kaynağa ulaşmasının sağlanması sadece insan haklarıyla ilgili değil, aynı zamanda iklim değişikliğinden doğrudan etkilenen dezavantajlı toplumlarla da doğrudan ilgilidir. Sürdürülebilir Kalkınmanın en önemli hedefleri arasında yer alan unsur, kırsal alanlarda operasyonlarını sürdüren tüm enerji şirketleri için etkili bir risk unsuru olarak ele alınmalı ve yönetilmelidir.

Temiz ve yenilenebilir enerjiye eşit haklarla erişim sağlamak ekonomik ve finansal anlamda da önemli bir kalkınma eylemi olacaktır. Bu gereksinimin hızla hayata geçirilmesi için uzun vadeli, güvenilir ve sürdürülebilir çözümler üretilmesi, yatırımların teşvik edilmesi, fosil yakıtlardan yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişi sağlayacak gerekli yasa ve yönetmeliklerin çıkartılması gerekmektedir. İklim değişikliğinin etkilerine en fazla maruz kalan dezavantajlı toplumların temiz ve yenilenebilir enerjiye kolay ve ekonomik şartlarla ulaşmasını sağlamanın en temel yolu temiz enerji üretiminin desteklenmesinden geçmektedir.

 • İşbirlikleri
 • Çevre Etki

Değerlendirme

Çalışmaları

 • Kamu Politikalarına

Destek

 • Uluslararası

İşbirlikleri

 • Sürdürülebilir

Finans Araçları

 • Yeşil tahvil
 • Sürdürülebilirlik Politikaları
 • Yatırım Komitesi Çalışmaları
 • EBRD İşbirliği
 • Paydaş Katılımı Stratejileri

Ekonomik ve Yönetimsel Öncelikler

İnovasyon ve

Dijital

Dönüşüm

Dijital dönüşüm çağına ait sektörlerden birisi olan yenilenebilir enerji sektörü bu dönüşümün ve değişimin aktörlerinden birisi olmak durumundadır. Dinamik şekilde büyüyen güneş ve rüzgâr enerjisi sektörlerinde enerjiyi depolama ve tedarik zincirinde güvenliği sağlama gibi dijital dönüşümün bir parçası olmayı gerektiren ana sorunlar bulunmaktadır. Yeni enerji ekonomisi olarak adlandırılan 21. Yüzyılda sorunların çözümünde dijital teknolojiyi kullanmak ve inovasyonu şirket stratejilerinin ana eksenine koymak zaruri bir durum haline gelmiştir.

Tüm operasyonel ve stratejik hedeflerin

dijital süreçlerinin planlanması, verimlilik çalışmalarına dahil edilmesi, çalışanların inovatif düşünce şeklinin teşvik edilmesi ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilen esnek yapıların oluşturulması şirketleri sürdürülebilir kılan ana unsurlar arasında yer almakta ve bu alandaki gelişmelere hızlı uyum sağlama yeteneği olan şirketler hem yatırımcılar için cazip hale gelmekte hem de emsallerinden hızla farklılaşmakta ve rekabet avantajı sağlamaktadır.

 • Dijital Dönüşüm

Strateji ve

Politikaları

 • Süreç Analizleri
 • Yalın uygulamalar
 • Öneri Sistemleri
 • Dijital Dönüşüm Projeleri
 • Veri toplama süreçlerinin dijitalleşmesi
 • Sürdürülebilirlik Strateji ve

Politikaları

 • Eğitim ve Öğrenme Süreçleri

Kurumsal

Yönetişim ve

Şeffaflık

Yenilenebilir enerji sektörü, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik küresel çabalarda kritik bir role sahiptir. Ancak yönetişim alanında yaşanan zorluklar ve şeffaflık konusunda eksikler, sektörün büyümesini engelleyen önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Finansmanın giderek daha fazla sürdürülebilirlik arayışı, somut hedeflerle şeffaflığın finansal bir değer olarak ekonomilerde yer bulması nedeniyle yenilenebilir enerji sektöründe kurumsal yönetim ve şeffaflık ciddi paydaş beklentileri arasında yer almaktadır.

Kurumsal yönetişim ve şeffaflık risk yönetimi ve tüm paydaşlar için değer üretme fırsatları sunduğu için tüm yatırımcılar tarafından öncelikli sayılmaktadır. Uluslararası standartların ve finansörlerin kurumsal yönetimi ve

şeffaflığı geliştirmeye yönelik çalışmaları, özellikle gelişmekte olan pazarlarda özel sektör yatırımlarını teşvik etmektedir. Yatırımcılar çevresel ve sosyal risklerini yönettiğini kanıtlayan ve sürdürülebilirlik performanslarını sürekli iyileştirmeye odaklanan şirketlere daha fazla güven duymaktadır.

 • Kurumsal Yönetim

Komitesi

 • Sürdürülebilirlik Komitesi
 • Sürdürülebilirlik

Stratejileri

 • Raporlama

faaliyetleri

 • Sürdürülebilirlik

Derecelendirmeleri

 • Sürdürülebilirlik stratejileri
 • Risk Yönetim modellerine

finans dışı risklerin de dahil edilmesiyle ilgili çalışmalar

 • Paydaş Katılımı Stratejileri
 • Sürdürülebilirlik Raporu yayınlama hedefi
 • Endeks çalışmaları

Tedarik

Zinciri

Yönetimi

Tedarik Zincirinin sürdürülebilirlik kriterleri baz alınarak yönetilmesi ve süreçlerin bu kriterlerin dahil edildiği denetimlerle tamamlanması öncelikli sürdürülebilirlik konuları arasında yer almaktadır. Avrupa’da çıkan yeni yasalar doğrultusunda enerji sektörünün de dahil olduğu pek çok sektörde tedarik zincirinde durum değerlendirmesini yasal bir zorunluluk olarak kabul eden yeni gelişmelerin yansımaları hızlı bir biçimde sektörde etkisini gösterecek ve yatırımcı beklentileri arasında yer alacaktır.

Şirketlerin sürdürülebilirliğinin sadece kendi strateji ve politikalarını hayata geçirerek sağlanmayacağı açıktır. Değer zincirinin her halkasında

sürdürülebilirlik risklerinin azaltılması şirketin iş sürekliliğini sağlarken önemli bir paydaş beklentisini de karşılamaktadır.

 • Ölçme ve değerlendirme

faaliyetleri

 • Etik Kod Çalışmaları
 • Politika ve prosedürler
 • Satın alma politikası
 • Sürdürülebilir

Tedarik Zinciri

 • Yönetimi Stratejileri
 • Sürdürülebilirlik Stratejisi
 • Uyum çalışmaları
 • Paydaş Katılımı
 • Risk Yönetimi

Siber

Güvenlik ve

Bilgi

Güvenliği

Ülkeler fosil yakıt kullanımından uzaklaşmaya çalıştıkça yenilenebilir enerji sektörü daha önemli hale gelmektedir. Ancak sektörün bu hızlı büyümesi siber güvenlik ve bilgi güvenliği göz önünde bulundurularak yönetilmelidir, aksi takdirde enerji santrallerinden akıllı sayaçlara kadar sektörün yaşam döngüsünde yer alan her türlü güvenlik açığının büyük riskleri doğurması tehlikesi bulunmaktadır.

Dünya çapında yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla elektrik üretimi sağlanması, yenilenebilir enerji varlıklarının giderek daha fazla kritik altyapı varlığı olarak değerlendirilmesine neden olmaktadır.

Bu riskleri hafifletmek için, yenilenebilir enerji sektöründe yer alan şirketlerin siber güvenlik açıklarına ilişkin net bir anlayış geliştirmeleri, riskleri minimize etmek için gerekli adımları planlamaları ve siber tehdit ortamına uygun olarak siber güvenlik yaklaşımlarını geliştirmeleri gerekiyor.

 • Risk Yönetimi

Çalışmaları

 • Dijital Dönüşüm

Projeleri

 • Sürdürülebilirlik Stratejisi
 • Sürdürülebilirlik Politika ve Eylem Planları

Entegre ve

Güvenilir Enerji

Sistemleri

Karbon nötr olma hedefinin entegre enerji sistemlerinin güvenilirliğini sıkıntıya soktuğunu biliyoruz. Bu nedenle IES projelerinin kapsamlı risk değerlendirmesinin yapılması yatırımcıların ana beklentileri arasında yer almaktadır.

Entegre ve güvenilir enerji sistemleri, yenilenebilir enerji sektörünün geleceğinde fırsatlar yaratacak unsurlar barındırmaktadır. Ancak bu süreçte sistemlerin tasarımları, işletilmesi ve planlamaları çok taraflı faydaları öngörülerek analiz edilmeli ve bu karmaşık yapıların riskleri minimize edilmelidir.

 • Risk Yönetimi Çalışmaları
 • İşbirlikleri
 • Operasyonel Stratejiler
 • Ön değerlendirme ve etüt çalışmaları

Kamusal

Teşvikler ve

Regülasyonlar

Gelişmekte olan ülkelerde yenilenebilir enerjiyle ilgili regülasyonların ve teşviklerin gelişmiş ülkelerin gerisinde kalması, Türkiye’deki sektör oyuncuları için risk oluşturmaktadır. Ancak halka açık şirketlerde beklentilerin yüksek olması, yasa ve yönetmeliklerin de ötesinde performans beklentileri şirketlerin vizyonlarını geniş tutmalarını ve küresel gelişmeleri iyi ve zamanında takip etmeleri anlamına gelmektedir.

Küresel standartları ve kodları rehber alarak planlanan stratejiler ve verilen taahhütler uluslararası teşviklerin yolunu açmakta ve şirketin büyüme hedeflerini daha kısa sürede yakalamasını sağlamaktadır.

 • Kamu işbirlikleri
 • Uyum süreçleri
 • Uluslararası

Standartlar ve

Gönüllü Kodlara

Uyum

 • Sürdürülebilirlik Stratejileri
 • EBRD İşbirliği
 • Yeşil tahvil

Yerel

İstihdam

Hem yatırım hem de istihdam sağlama açısından önümüzdeki yıllarda hızla büyümesi beklenen yenilenebilir enerji sektörü istihdam açığına çözüm bulmak

ilgili paydaşlarla koordinasyon sağlamalıdır. 2030 yılına kadar enerji sektöründe 14 milyon yeni istihdam olanağı ön görüldüğü belirtilmektedir. Yenilenebilir enerji sektörü bu konuda hazırlıklarını yapmalı, faaliyette bulunduğu bölgelerde yerel istihdama katkıda bulunmak için yeni çözümlerde yeni işbirliklerine gitmelidir.

Yerel istihdama sağlanan katkının dolaylı ekonomik kalkınmanın bir parçası olmak anlamına geldiğini biliyoruz. Bununla birlikte faaliyette bulunduğumuz bölgelerde "sosyal onay" adına da önemli ve olumlu katkı sağlayan bir başlık olarak değerlendirilmektedir.

 • İnsan kaynakları

politikası

 • Çalışanlar ve İş

Ortamı Politikası

 • Sürdürülebilirlik Stratejisi
 • İşbirlikleri
 • Paydaş Katılımı
 • Eğitim ve Öğrenme

Araçlarının geliştirilmesi

 • Paydaş Diyalog Platformları ve Geri Bildirim Mekanizmaları
 • Yerel İdareler ve Üniversitelerle İşbirlikleri

Sürdürülebilir

Finans

Yeşil enerji olarak adlandırılan yenilenebilir enerji üretimi doğrudan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilgilidir. Bunun yanında fosil yakıt kullanımı sadece çevresel bir sorun değil, aynı zamanda ekonomik bir problem olarak da toplumların ve ekonomilerin karşısında durmaktadır. Yenilenebilir enerji üretiminin kamu kuruluşları tarafından

teşvik edilmesi ve uluslararası yatırımcıların beklentilerini karşılayacak gelişmelerin sektöre entegre edilmesi için gerekli yapıların oluşturulması önceliklidir.

Sürdürülebilirlik yönetimi ile ilgili süreçleri şirketin yönetim mekanizmalarına entegre edebilen yenilenebilir enerji şirketlerinin sürdürülebilir finans kaynaklarına ulaşımı mümkün olmaktadır. Bu doğrultuda gereken düzenlemeler ve yapısal değişiklikler yapılmalıdır.

 • Sürdürülebilirlik Yönetimi
 • Sürdürülebilirlik Komitesi
 • Yatırım Komitesi
 • Sürdürülebilirlik

Stratejisi ve

Politikalar

 • Öncelikli Odak Alan Çalışması
 • Sürdürülebilirlik Stratejisi
 • Sürdürülebilirlik Hedefleri
 • Yeşil tahvil
 • EBRD İşbirliği