SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETİM YAKLAŞIMI

İklim Değişikliği Riski

Yenilenebilir üretim, iklim riskinden yakından etkilenmektedir. Rüzgâr oluşumu, güneş ışınlarının yeryüzüne çarpmasının doğrudan bir sonucudur. Küresel ısınma güneş ışınlarının yoğunluğunu ve açısını değiştirmekte; böylelikle de küresel rüzgâr oluşumlarını dolaylı olarak etkilemektedir. Galata Wind, küresel ısınmayı en büyük iklim riski olarak görmektedir. Şirket’in varlıkları, küresel ısınmanın doğrudan bir sonucu olan kasırga ve/veya hortum şeklindeki ani rüzgâr değişikliklerinin yanı sıra buzlanma ve/veya dolu fırtınası şeklindeki sıcaklık değişikliklerinden zarar görebilir. Dolaylı olarak, dengesiz ve değişken rüzgâr koşulları ve istikrarsız güneş ışınları, varlıkların yerel olarak elektrik üretimini etkileyebilir. Bu riskler hem olası gelir kayıpları hem de oluşabilecek yeni yatırım ve işletme maliyetleri göz önünde bulundurularak finansal açıdan değerlendirilmektedir.

İklim değişikliği finansal risk hesaplaması son yılların üretim ortalamasının üretimin en düşük olduğu yıla göre farkı üzerinden hesaplanmaktadır.

İklim Değişikliği Risk Yönetimi

Galata Wind’deki kurumsal risk yönetimi, finansal, operasyonel, stratejik, bilgi teknolojileri, iklim değişikliği, iş sağlığı ve güvenliği ve uyum risklerini izlemek için tesis edilmiştir. Bu riskler, Şirket’in ilgili yöneticileri tarafından izlenip yönetilmektedir. Galata Wind’in ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında, genel işletme yapısı ve süreçler ile ilgili riskler belirlenmekte, değerlendirilmekte ve önceliklendirilmektedir.

Bu risklere ilişkin olasılıklar ve kontrol etkinliğinin derecesi belirlenmektedir. Risklerin kasıtlı olup olmadığı ve gerçekleşip gerçekleşmediği gibi hususlar, olası olaylar, eğilimler veya benzer faktörler dikkate alınmaktadır. Risklerin yönetiminde ve işlenmesinde çeşitli yöntemler kullanılmaktadır.

Stratejik Risk Yönetimi Planlaması (2022 - 2023)

 

Riskin Erken Saptanması Komitesi

 

Yönetim Kurulu bünyesindeki Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin amacı, Galata Wind’in varlığını, gelişimini ve devamını tehlikeye atabilecek operasyonel, stratejik ve mali riskler ile uyum risklerini erken tespit etmektir. Ayrıca, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemleri alıp uygulamakta, risk yönetimi süreçlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli politikaları geliştirmekte ve Şirket’in risk alma profiline uygun olarak riskleri yönetmekte ve raporlamaktadır. Komite, risk yönetimi stratejilerini esas alarak, risk yönetimi politikalarını, uygulama yöntem ve sistemlerini belirlemek, uygulamak ve bunlara uymak için etkin iç kontrol sistemleri tasarlamaktan sorumludur. Komite, risk izleme işlevini etkin bir şekilde yerine getirebilmek için gerekli gördüğünde ilgili departmanlardan bilgi, görüş ve rapor talep edebilir. İklim değişikliği riski de Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından değerlendirilen ve izlenen diğer risk başlıklarından birisidir.

Sürdürülebilirlik Komitesi

Yönetim Kurulu bünyesindeki diğer komitelerden birisi olan Sürdürülebilirlik Komitesinin amacı Yönetim Kurulu’na sürdürülebilirlikle ilgili yönetişim ve gözetim sorumluluklarını yerine getirirken alacağı kararlarda yardımcı ve destek olmaktır. Komite, çevresel, sosyal, kurumsal yönetim ve insan sermayesi ile ilgili diğer konularda (“ESG Konuları”) Yönetim Kurulu’na yol gösterici olma görevi üstlenir.

Komite, sürdürülebilirlikle ilgili küresel gelişmeler ve/veya ESG konularındaki genel değişimleri, kilit konuları, şirketi doğrudan ilgilendiren başlıkları ve detayları izler, Yönetim Kurulu’nu bu konularda bilgilendirir ve Kurul’a rehberlik eder. Komite, Yönetim Kurulu’na ESG Konuları’nda şirketin daha fazla ilerlemesini desteklemek için yapabilecekleri konusunda da tavsiyelerde bulunur.

Şirketin politika, prosedür ve uygulamalarında sürdürülebilirlik ve ESG Konuları ile ilgili önemli başlıkların, risk taşıyan unsurların, genel sektör ya da yatırımcı beklentilerinin dikkate alınmasını izler, değerlendirir ve gerektiğinde rehberlik görevi üstlenir. Bunların yanında çevresel etki alanını azaltmak ve yönetmek amacıyla hayata geçirilen girişimleri izler ve gözden geçirir. ESG Konuları’ndaki riskleri önlemek, azaltmak ve yönetmek için alınan önlemleri veya girişimleri izler. Şirket üzerinde önemli ölçüde olumsuz etkisi olabilecek ya da paydaşlar üzerinde negatif etki yaratabilecek konularda dikkati bu konulara çeker ve ilgili birimlere yönlendirir. Gerekli önlemlerin alınmasını, sistemlerin kurulmasını takip eder.

Galata Wind Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışan Yatırım Komitesi de 2022 yılına kurulmuştur ve Komite Galata Wind A.Ş.’nin yatırım kararlarını alırken doğru ve şirket stratejilerine uygun biçimde süreçleri yönetmesini, yatırım politikalarının belirlenmesini, yatırımların Şirketin ESG risklerinin öngörülerek alınmasını ve bununla ilgili Yönetim Kurulu’na gerekli risk analizlerinin sunulmasını ve yatırımların gözetiminin sağlanmasıdır.

Komite Yönetim Kurulu’na yatırımlarla ilgili komitenin görüşlerinin yanı sıra yatırım kararlarını etkileyebilecek diğer Yönetim Kurulu Komiteleri’nin (Kurumsal Yönetim, Sürdürülebilirlik, İnsan Kaynakları, Riskin Erken Saptanması gibi) görüşlerini de değerlendirerek sunmakla ve önerilerde bulunmakla yükümlüdür.

Sürdürülebilirlik Risk Yönetimi

Galata Wind, sürdürülebilirlikle ilgili tüm alanlarda Öncelikli Odak Alanların belirlenmesi çalışmasını 2022 yılında tamamlamış, 2023 yılı başında yayınlanacak olan Sürdürülebilirlik Rapor içeriğini de bu kapsamda yayınlama kararı almıştır. İklim değişikliği de yüksek öncelikli alanda yer almış ve bu doğrultuda yönetilecektir.

Öncelikli Odak Alanlarımızla ilgili bilgileri internet sitemizde yer alan bu başlık altında bulabilirsiniz.

İklim değişikliği risk ve fırsatları ile ilgili diğer bilgilere de yine internet sitemizde yer alan Risk ve Fırsatlar alanında bulunan tablodan ulaşabilirsiniz.