SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ETKİ ALANI

BM SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI ETKİ ALANI TABLOSU

Sürdürülebilirlik Etki Alanı

BM SKA

Destekleyici Strateji ve Programlar

Hedefler

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

5

Galata Wind'in şu anda %25'i kadın olmak üzere 50'den fazla çalışanı bulunmaktadır. Santral lokasyonları hariç tutulduğunda ise bu oran %52'ye çıkmaktadır. Galata Wind'in genel merkezinde yönetici pozisyonlarındaki kadın oranı %24'tür. Galata Wind'in istihdam politikaları ve uygulamalarının, kadın çalışanları kariyerlerinde çifte standart olmaksızın yükselmeye ve karar alma süreçlerine katılmaya teşvik ettiği açıktır. Bu sebeple BM SKA’nın 5.5 sayılı hedefindeki “Kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayatın karar verme süreçlerine tam ve etkin bir biçimde katılımlarının ve kadınlara karar verme mekanizmalarında, her düzeyde lider olabilmeleri için eşit fırsatlar tanınmasının güvence altına alınması” ilkesi ise uyumludur.

Galata Wind, halka arz sürecinde yönetici pozisyonlarındaki kadın oranını 2 yıl içinde %30'un üzerine çıkarmayı ve Yönetim Kurulu'nda en az 1 kadın üye bulundurmayı taahhüt etmiştir. Bahsi geçen 1 kadın YK üyesi tahhadünü ise yerine getirmiştir. Galata Wind, bulunduğu sektörde kadının güçlendirilmesi gerektiğine olan inancı ışığında vermiş olduğu taahhütlere tamamen bağlıdır.

Erişilebilir ve Temiz Enerji

7

Galata Wind, toplam 269 MW’lık yenilenebilir enerji kurulu gücü ile topluma temiz, modern ve sürdürülebilir enerji hizmetleri sunmak amacıyla elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirmekte ve portföyünü sadece yenilenebilir teknolojiler ile genişletmeyi hedeflemektedir. Ayrıca teknolojik gelişmeleri yakından izleyerek sistemlerine entegre etmektedir.

2021 yılında Galata Wind %100’ü yenilenebilir enerji olmak üzere, 744.476 MWh temiz elektrik enerjisi üretmiştir.

Galata Wind planladığı yeni yatırımlarla erişilebilir ve temiz enerji üretmek için yatırımlarını sürdürecek, gerek mevcut yatırımlarını geliştirerek gerekse daha inovatif süreçlerle yenilenebilir enerji üretimi sektörüne katkıda bulunacaktır. Mart 2021’de tam kapasiteyle devreye alınan Taşpınar RES Projesi, son teknoloji ekipmanlara ve Türkiye’de 75 metre kanat boyunda üretilen ilk türbinlere sahip RES’tir. Taşpınar RES projesi kapsamında Hibrit güneş santrali de planlanmış ve inşaatına başlanmıştır. Bu konuda sektörde öncü bir rol üstlenmek hedeflenilmiştir.

İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

8

Galata Wind'in istihdam politikası, BM SDG'nin "2030’a kadar gençler ve engelliler de dâhil bütün kadın ve erkeklerin tam ve üretken istihdama ve insana yakışır işlere erişimlerinin sağlanması ve eşit işe eşit ücret ilkesinin tam olarak benimsenmesi" vurgusunu yapan 8.5 hedefi ile uyumludur. Galata Wind’in faaliyetteki tüm santrallerinde hâlihazırda yakın köylerden teknik operatörler, mühendisler ve/veya mavi yakalılar istihdam edilmektedir. Ayrıca Galata Wind, genç mezunlara değer vermekte ve onları daha mezun olmadan şirket bünyesinde çalışmaya başladıkları Stajyer Eğitim Programı kapsamında özel olarak işe almaktadır. Bünyesinde bulunan Taşpınar RES'te halen elektik mühendisi olarak çalışan bir kadın personelimiz, üniversitesinin son yılında rüzgar santralinin şantiyesinde stajyer olarak çalışmış ve mezun olduktan hemen sonra yine bu rüzgar santralinde istihdam edilmiştir. Genel müdürlük bünyesinde de 2022 yılında 1 erkek ve 1 kadın olmak üzere 2 genç mezun mühendis kadroya alınmıştır.

Galata Wind, santrallerinde istihdam etmek için her zaman yakın köylerden yerel halka öncelik verecektir. Bu şirket politikasıdır. Ayrıca şirket, santrallerinde bölgeden ve genç mühendislerin, teknisyenlerin istihdam edilebilmesi için halihazırdaki Stajyer Eğitim Programını bölge üniversiteleri ile işbirliğine giderek genişletmeyi ve kariyer günleri, paneller vb. düzenleyerek geleceğin çalışanlarını kazanmayı planlamaktadır. Buna ek olarak Galata Wind, Türkiye'deki enerji sektörünün, mühendislik mezunu daha fazla genç kadına ihtiyaç duyduğuna ve bu çalışanların yeteneklerini sahalarda daha fazla gösterebileceklerine inanmaktadır. Bu nedenle Galata Wind, mümkün olan her fırsatta nitelikli pozisyonlarda kadın istihdamı için arayışlarına devam edecektir.

Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

9

“2030’a kadar her ülkenin kendi kapasitesine uygun olarak harekete geçmesiyle, kaynakların daha verimli kullanımının artırılması ve temiz ve çevresel açıdan daha sağlam teknolojiler ve sanayi süreçlerinin daha çok benimsenmesi yoluyla altyapının ve güçlendirme sanayilerinin sürdürülebilir hale gelecek biçimde geliştirilmesi” şeklinde ifade edilen BM SKA’nın 9.4 sayılı hedefine uyumlu olarak Galata Wind uyguladığı iş modeliyle katkı sağlamaktadır. Temiz üretim ve çevreye duyarlı teknolojiler kullanarak yenilenebilir enerji üreten şirketimiz aynı zamanda Türkiye’nin ilk yeşil halka arzı olarak kabul edilmektedir.

Galata Wind 2025 yılı sonuna kadar mevcut kapasitesini iki katına çıkartmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda sürdürülebilirlik stratejisiyle uyumlu olarak sürdürülebilir finansman olanaklarından faydalanmayı ve sağlanan kaynakların yenilenebilir enerjiye aktarılması kapsamındaki hedeflerin önemli bir paydaşı olmayı öncelikli konuları arasında ele almaktadır. (2025 Hedefi: 500 MW Kurulu Güç)

Eşitsizliklerin Azaltılması

10

Galata Wind, “eşit işe eşit ücret” ilkesini benimsediğini açıkça belirten Ücretlendirme Politikası'nı web sitesinde kamuya açıklamaktadır. Bu nedenle, "Özellikle mali, ücret ve sosyal koruma politikaları olmak üzere politikaların benimsenmesi ve eşitliğin giderek daha çok sağlanması"nı vurgulayan BM SKA'nın 10.4 sayılı hedefine tamamen paralel hareket eder.

Galata Wind, “eşit işe eşit ücret” ilkesinden hiç bir zaman taviz vermeyecek ve çalışanlarının maaş ve yan hakları ile ilgili karar verirken performans değerleme kriterleri ile piyasa eğilimlerini dikkate almaya devam edecektir.

Sorumlu Üretim ve Tüketim

12

Galata Wind, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 12.2 Hedefi doğrultusunda “2030’a kadar doğal kaynakların sürdürülebilir yönetiminin ve etkin kullanımının sağlanması” için yenilenebilir enerji üretimi yapmaktadır. Galata Wind, 2012 yılında Bandırma ve Mersin’de rüzgâr enerjisi santralleriyle başladığı faaliyetlerine 2021 yıl sonu itibarıyla toplam 269 MW kurulu gücündeki rüzgâr ve güneş santralleri ve yıllık yaklaşık 800 GWh’lik elektrik enerjisi üretme kapasitesiyle %100 yenilenebilir ve temiz enerji üreterek devam etmektedir. Gold Standard ve VCS sertifikalı santrallerimiz ve yılda yaklaşık 400.000 Ton karbon emisyonunun salımını engelleyen enerji üretimi faaliyetlerimizle ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına da katkı sağlıyoruz.

Ayrıca 12.6 hedefi doğrultusunda Galata Wind, 2022 yılı sürdürülebilirlik performansını kapsayan Sürdürülebilirlik Raporunu yayınlamak için çalışmalara başlamıştır. Bu kapsamda Yönetim Kurulu’na bağlı bir Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmuş ve kamuya beyan edilmiştir. Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu öncülüğünde tüm merkez ve santral çalışanları ile AA1000SES standardına uygun kilit paydaş çalışmasını gerçekleştirmiştir. Önceliklilik ilkesine uygun biçimde yapılacak Öncelikli Odak Alan Çalışması da AA1000SES standardına uygun olarak gerçekleştirilecek ve AA1000AP ilkeleri ile GRI Standardına uygun Sürdürülebilirlik Raporu 2023 ilk çeyreğinde kamuya beyan edilecektir. Bu kapsamda geçmiş bilgiler şirket faaliyet raporu ile internet sitesinde yer almaktadır.

Çevresel etkilere sahip zararlı yatırımların ortadan kaldırılması BM SKA’nın 12.c hedefinde yer almaktadır. Kuruluş hedefi tamamen yenilenebilir enerji üretimi olan Galata Wind hiçbir zaman fosil yakıtla enerji üretim faaliyetlerine girmeyeceğini taahhüt etmiştir.

Bu doğrultuda Galata Wind 2025 yılına kadar; kendi santrallerinde kapasite artırarak ve/veya hibritleşerek, yurt içinde faaliyette olan RES ve GES’lerden satın alımlar gerçekleştirerek, proje geliştirerek, (ön)lisans başvuruları yaparak ve yurt dışında küçük ve orta ölçekli enerji santraller projelerine yatırım yaparak, portföyünü sadece yenilenebilir enerji yatırımlarıyla 500 – 550 MW’a çıkarmayı hedeflemektedir. Şirket’in nihai hedefi, yurt içinde ve yurt dışında, alım garantili ve uzun vadeli ikili anlaşmaları olan yenilenebilir enerji projelerine ve santrallerine yatırım yaparak, yatırımcıları için iklime ve yeşile duyarlı, temiz, sürdürülebilir ve öngörülebilir kâr marjı ve nakit akışı yaratmaktır.

İklim Eylemi

13

Galata Wind, BM SKA’nın 13.3 Hedefi olan “İklim değişikliği azaltım, iklim değişikliğine uyum, etkinin azaltılması ve erken uyarı konularında eğitimin, farkındalık yaratmanın ve insani ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi” doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. Fosil yakıt kaynaklı enerji üretiminin 2030 yılına kadar azaltılması iklim değişikliği konusundaki en önemli amaçlar arasında yer almaktadır. Galata Wind faaliyetlerinin her aşamasında operasyonlarının yaşam döngüsü içinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’ni entegre ederek sadece faaliyet konusu kapsamında değil, aynı zamanda tüm süreçlerinde de iklim eylemine katkı sağlamayı öncelikli kabul etmektedir. 2023 yılının ilk çeyreğinde ilk uluslararası standartlarda Sürdürülebilirlik Raporunu yayınlamak amacıyla stratejik sürdürülebilirlik yönetimi çalışmalarına başlayan Şirket, AA1000AP ilkeleri ile SASB (Sustainability Accounting Standards Board) tarafından önerilen KPI’lar doğrultusunda raporunu yayınlayacaktır.

Galata Wind’in faaliyet alanı doğrudan iklim değişikliğine olumlu etkisi olan yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimidir. Bu nedenle yapılacak tüm yatırımlar, hem ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına, hem iklim değişikliği ile ilgili farkındalık yaratmak adına hem de yenilenebilir enerjiden üretiminin payının artışına katkı sağlamak doğrultusunda iklim değişikliğine olumlu etki edecektir.

Şirket’in büyüme stratejisinin bir parçası olarak Galata Wind, halka arz sırasında verilen taahhütleri yerine getirmeye odaklanmaya

devam edecektir. Kapasite artırımları ve yeni yatırımlarla ilgili fırsatlar, önümüzdeki 3-5 yıl için Galata Wind’in odak noktaları arasında yer almaktadır. Bu projeksiyon ile Galata Wind, kurulu gücünü neredeyse iki katına çıkarak 500-550 MW’a ulaşmasını sağlamayı hedeflemektedir.

Şirket’in 2022 motivasyonu, 2021’de ancak ilk çeyrek sonrası etkileri görülen Taşpınar RES’te ilk olarak tam bir üretim yılı yaşayarak organik olarak büyümektir. İkinci olarak, Hibrit GES kurmaya odaklanan Galata Wind, mevcut santral portföyüne 42,58 MW kapasiteye sahip ek Hibrit güneş enerjisi eklemek üzere proje geliştirme süreçlerine devam etmektedir.

2023 yılında ise mevcut santrallerindeki kapasite artış projelerine odaklanmayı planlamaktadır. Kapasite artışları, altyapıları hazır olduğu için hem ülke ekonomisine hem de Şirket’in büyüme vizyonuna çok hızlı katkıda bulunabilecek olan yatırımlardır. Taşpınar RES için 13 MW ek kapasite kesinleşmiştir. Şah ve Mersin RES’teki potansiyel ek kapasite için çalışılmaktadır.

Galata Wind, kendi santrallerindeki yatırımlara ek olarak yurt içinde ve yurt dışında satın alım fırsatlarını yakından takip etmektedir. 15 MW kapasite potansiyeli olan Alapınar RES lisansını satın almştır. Ayrıca, özellikle Türkiye içinde son 1-2 yılda YEKDEM’e dâhil olmuş olan santraller ile ilgilenmektedir. Şirket, yurt dışında ise Güney Avrupa, Balkanlar ve Doğu Avrupa’da ülke politikasına göre uzun vadeli elektrik

satış kontratları (PPA) olan inşaata hazır projeler veya sıfırdan geliştirilecek olan rüzgâr ve güneş projeleri ile ilgilenmektedir. Odak noktasında İtalya bulunmaktadır. Uzun vadeli yatırım vizyonu dahilinde Amerika’da proje gerçekleştirme hedefi de vardır.

Ülkemizde rüzgâr ve güneş için yeni YEKA’lar açıklanmaktadır. Hatta yakın dönemde yeni ihale modelleri ve mevzuatların açıklanması beklenmektedir. Yatırım perspektifine uygunluk gösterdiği ve paydaşlarının çıkarına en iyi hizmet edebildiği ölçüde Galata Wind bu fırsatların hepsinde varlık gösterecektir.

Amaçlar için Ortaklıklar

17

Galata Wind, faaliyet gösterdiği sektörde söz sahibi olan derneklere üyedir. Bu dernekler vasıtası ile sektördeki değişiklikler ve iyileştirmeler için görüş bildirmekte ve öncü olabilmektedir. Ayrıca diğer sektör paydaşları ile ortak bir platformda buluşup toplantılar yaparak bilgi ve deneyim paylaşma fırsatına da haiz olmaktadır. TÜREB, EÜD, GÜYAD, GÜNDER, ETD, DEK vb. üyelikleri ile rüzgar ve güneş alanında Türkiye’de ve dünyadaki gelişmeleri de birinci elden takip etmektedir. Galata Wind, UNGC üyesi ve imzacısıdır. TKYD ve TUYİD üyelikleri ile kurumsal yönetişim ilkelerine olan bağlılığını ve yatırımcıları ile olan ilişkilerini daha üst seviyelere taşımayı hedeflemektedir.

İçinde bulunduğu işbirlikleri ile özellikle paydaşlarına fayda sağlamak adına önemli adımlar atmaktadır. Sabancı ve Bahçesehir gibi üniversiteler ile ortak olarak tüm çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak için eğitim programları sunmaktadır. Aydın Doğan Vakfı üzerinden özellikle kız öğrencilerin eğitimine destek vermektedir. Galata Wind, santrallerinin faaliyet gösterdiği bölgelerde tüm mevzuatlara uyum göstermek adına Bakanlıklar ile sürekli yakın temas içinde çalışmaktadır. Özellikle Çevre Bakanlığı’nın kurduğu Çalışma Gruplarına dahil olarak iklim değişikliği üzerine çalışmalar yürütmekte ve iklim kanunu için görüş bildirmektedir. En son Yuvam Dünya Derneği ile COP27’de İklim Adaletine dikkat çekmek adına ortak bir panel düzenleyerek iş dünyası, akademi ve sivil toplum kanadını bir araya getirmiştir.

Galata Wind, sektörde öncü olan derneklerin bir parçası olmaya devam edecektir. Çünkü Şirketin hedefi sektördeki tüm gelişmelerin yakından takipçisi olmak hatta katkı vermektir.

Şirket, işbirliklerinin sayısını daha da artırmak için çalışmaktadır. Yenilenebilir enerjinin iklim değişikliği ile olan mücadelede önemini daha güçlü vurgulamak için mümkün olan tüm platformlarda işbirlikleri gerçekleştirmek istemektedir. Şirketin, devlet kurumları ile olan ilişki ve işbirliğini de daha geniş bir tabana yayarak devam ettirme hedefi vardır. Galata Wind, BM SKA’nın 17.17 hedefi doğrultusunda “Ortaklıkların deneyim ve kaynak sağlama stratejileri paydasına dayanan kamu, kamu-özel ve sivil toplum ortaklıklarının teşvik edilmesi ve desteklenmesi” vizyonunu benimsemektedir.