KURUMSAL

GENEL MÜDÜR MESAJI

Burak Kuyan

Galata Wind Genel Müdür

Değerli Paydaşlarımız,

2021 yılında küresel ekonomik aktiviteye baktığımızda Covid-19 virüsünün varyantlarının çıkması, aşılama çalışmaları, tedarik zincirinde yaşanan sorunlar ve emtia fiyatlarının yüksek seyretmesiyle enflasyonist baskıların öne çıkan başlıklar olduğunu görüyoruz. Yiine de geçtiğimiz yıl salgın nedeniyle küresel ticarette yaşanan sert düşüş, 2021 yılı itibarıyla yerini toparlanma sürecine bıraktı.

2021 yılı, aynı zamanda, iklim krizinin somut etkilerinin şiddetlenerek ve dünyanın hemen her coğrafyasında farklı yansımalarla görüldüğü, dolayısıyla bu krizle mücadele ekseninde yapılan çağrıların güçlendiği ve kolektif arayışların ve iş birliği çabalarının yoğunlaştığı bir yıl oldu. İklim krizinin etkilerinin azaltılması ve küresel ısınmanın 1,5 C’yi aşmaması için yenilenebilir enerji kaynaklarına olan yönelim gittikçe hız kazandı. Küresel iklim değişimine karşı ekonomide düşük karbonlu veya sıfır karbonlu yatırımlara geçiş hız kazandı. Yani dünya ekonomisinin yeni kaldıracı sürdürülebilirlik ile sanayi ve enerjide bu yöndeki değişimler olacak. Bu öngörüleri destekleyen güçlü ve somut gelişmeler var.

Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltıyoruz.

2021’de Türkiye enerji piyasasına damgasını vuran en önemli gelişme ise uluslararası piyasalardaki artan petrol, doğal gaz ve kömür fiyatlarının ülkemizdeki elektrik fiyatlarına etkisi oldu. Operasyonel verimlilik, mevsimsellik ve kuraklık gibi etkenler de denkleme katıldığında spot piyasadaki elektrik fiyatları 2020 yılına göre %82 oranında artış gösterdi.

Birincil enerji kaynaklarının yaklaşık %50’sini ithal eden ülkemizde enerji talebi ise 2020 yılında gözlenen durgunluktan sıyrılarak %7,7 artış gösterdi. Enerji talebi, önümüzdeki dönemde de ülke büyüme hızıyla doğru orantılı şekilde artmaya devam edecektir. Bu bağlamda Türkiye’de de enerji sektörünün kabuk değiştirmesi gerektiğini ve yenilenebilir enerjinin artık kayda değer ve etkisi hissedilen bir enerji kaynağı haline geldiğini söyleyebiliriz. 2021 yılında ülkemizin toplam elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı %36 seviyelerinde oldu. Yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi sayesinde Türkiye, kendi kaynaklarından maliyeti düşük ve temiz enerji üretip dışa bağımlılığı azaltıyor. Bu yüzden Türkiye’nin yenilenebilir enerji kurulu gücünün toplam kurulu güç içerisindeki payının 2021 yılı sonun itibariye %54 seviyesine çıkmış olması çok önemlidir ancak bu oranın daha da artması gerekmektedir.

Operasyonel gücümüzle verimliliğimizi sürekli artırıyoruz.

Giderek güçlenen küresel sürdürülebilirlik perspektifi sayesinde ekonomik büyümede daha fazla rol üstlenecek Galata Wind gibi temiz enerji şirketlerinin geleceğinin de daha parlak olacağını öngörüyoruz. Bu yüzden santrallerimizde son teknolojiyi kullanarak her yıl iyileştirme ve verim artırma çalışmaları gerçekleştiriyoruz. 2012 yılında Bandırma ve Mersin’de rüzgâr enerjisi santralleriyle başladığımız faaliyetlerimize 2021 yıl sonu itibarıyla Gold Standard ve VCS sertifikalı toplam 269 MW kurulu gücündeki rüzgâr ve güneş santrallerimiz ve yıllık yaklaşık 775 GWh’lik elektrik enerjisi üretme kapasitemizle %100 yenilenebilir ve temiz enerji üreterek devam ediyoruz. Mümkün olan santrallerimizde kapasite artırımı olasılıklarını değerlendiriyoruz. Son olarak Mart 2021’de tam kapasiteyle devreye aldığımız Taşpınar RES projemiz, son teknoloji ekipmanlara ve Türkiye’de 75 metre kanat boyunda üretilen ilk türbinlere sahip. Taşpınar RES, içerisinde Hibrit güneş santrali de olacağından sektörde öncü olacak. Günümüzde çatı GES projeleri sayesinde artık her ev, her otel, her tesis, kısacası her bina potansiyel bir santral. Dolayısıyla yenilenebilir enerji sektöründe de yatırım tarafının oraya kayacağını ve önümüzdeki yıllarda çatı GES projelerinin giderek artacağını düşünüyoruz. Sunflower Solar markamızla bu alanda biz de yer alıyoruz ve projelendirip devreye aldığımız Çatı GES’lerin sayısını artırmayı hedefliyoruz.

Güçlü nakit akışımız ve düşük borçluluk yapımız ile sektörden ayrışıyoruz.

Galata Wind olarak güçlü sermaye yapımız ve düşük borçluluk seviyemizle rakiplerimizden olumlu yönde ayrıştığımızı söyleyebilirim. Şirketin temel performans göstergeleri olarak dikkate alınması gereken operasyonlarından sağladığı gelir ve brüt kârdaki iyileşme ve üretimdeki artış 2021 yılında olumlu geçtiğini gösteriyor. Galata Wind, 2021 yılında işletme faaliyetlerinden 319,5 milyon TL (2020: 272,2 milyon TL) nakit elde etti. Güçlü nakit yaratma potansiyeline sahip olan Şirket’in ayrıca, 31.12.2021 itibariyle bilançosunda 262,2 milyon TL geçmiş yıl kârları da bulunuyor. Şirketin hasılat kalemleri içinde yer alan karbon emisyon azaltım (VER) sertifikası hakkı satış gelirleri 2021 yılında 18,3 milyon TL olarak gerçekleşti. Karbon sertifikası gelirleri Şirket olarak sürdürülebilir nakit akışı açısında çok önemsediğimiz bir kalem.

Gelirlerinin %80'i, giderlerinin ise sadece %21’ı döviz bazlı olan bir şirket olarak 534 milyon TL ödenmiş sermaye gücümüz ve 170,9 milyon TL’ye çıkardığımız net kârımızla finansal anlamda başarılı bir yılı geride bıraktık. Net borç anlamında, bugüne kadar 1,1 Net Borç/FAVÖK oranını koruyabilmiş durumdayız. 2022 yılında planladığımız yeni yatırımlarımıza rağmen net borcumuzu daha da aşağıya çekmeyi hedefliyoruz. Nakit akışı yaratabilen bir şirket olmamız yatırımlarda büyük avantaj sağlıyor. Aynı zamanda varlık ve gelir çeşitlendirmesi yaratmak ve riski dağıtmak amacıyla önümüzdeki dönem yurt dışına açılmayı hedefliyoruz. Güney Avrupa başta olmak üzere Balkanlar ve yakın coğrafyalardaki projeler ile yakından ilgileniyoruz. İnanıyorum ki, gerçekleştireceğimiz yeni RES ve GES yatırımlarımızla toplam kurulu gücümüzü 2025 yılı sonuna kadar 500-550 MW’a çıkaracağız.

Sürdürülebilir bir dünya bırakmak için çalışıyoruz.

Galata Wind olarak içinde yaşadığımız dünyayı önemsiyor ve faaliyetlerimizde rakamsal hedeflerden ziyade tüm paydaşlarımıza değer katacak doğru projelere yatırım yaparak, sürdürülebilirlik, çevre ve toplumsal sorumluluk odaklı hareket ediyoruz. Tamamen yenilenebilir enerji kaynakları ile gerçekleştirdiğimiz üretimle yıllık yaklaşık 400 bin ton karbon salımını engellemiş oluyoruz. Galata Wind olarak biz uzun yıllardır bu konuya azami önem veriyoruz ve periyodik aralıklar ile denetimleri başarıyla geçiyoruz. Bu bağlamda öncelikle yenilenebilir kaynaklar dışında asla fosil yakıtlı işlere girmeyeceğimizin sözünü verdik. Geleceğin işinin temiz enerji olduğuna inanıyor ve kuruluşumuzdan bu yana yeşil bir şirket olarak faaliyet gösteriyoruz.

2021 yılında bir Moody’s kuruluşu olan Vigeo Eiris ile kapsamlı bir sürdürülebilirlik derecelendirmesi denetleme sürecini başarıyla tamamladık ve ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) değerlemesi sonucunda 57 puan alarak “Güçlü/Robust” kategorisinde yerimizi aldık. 2022 yılında bu derecelendirmeye halka açılmış bir şirket olarak tekrar gireceğiz. Son 1 yılda özellikle kurumsallık ve kurumsal yönetişim alanında yaptığımız atılımlar ile puanımızı çok daha yükseklere taşıyacağımıza inanıyorum.

Sadece çevreye değil topluma karşı olan sorumluluklarımızın da farkındayız ve faaliyetlerimizi bu gayretle yürütmeye devam ediyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğine inanıyor, şirketimizde kadın yönetici oranını %30’un üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Hatta halka arz sürecinde bahsettiğimiz Yönetim Kurulumuzda en az bir kadın üye bulundurma taahhüdümüzü yerine getirdik. Ek olarak gururla söylemeliyim ki; Taşpınar RES santralimizde Türkiye’deki elektrik santrallerinde pek rastlanmayacak şekilde kadın mühendis istihdam ediyoruz.

Türkiye’nin ilk yeşil halka arzını gerçekleştirdik.

Galata Wind olarak yarattığımız ve yaratmak istediğimiz değerleri paydaşlarımıza sunmak amacıyla 2021 yılında “Türkiye’nin İlk yeşil halka arzı” sürecini başlattık. Ciddi bir çalışma ve emek sonucunda 15-16 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleşen talep toplama sürecinde yerli yatırımcıların yanı sıra yabancı fonlardan da yüksek talep gelmesi hem Şirketimiz hem de Borsa İstanbul adına son derece olumlu bir gelişmeydi. Türkiye’nin en önemli ve saygın gruplarından biri olan, 62 yıllık köklü geçmişe sahip, çatısı altında halka açık 5 şirketi bulunan Doğan Holding’in iştiraki olan Galata Wind Enerji’nin sürdürülebilir ve çevre dostu elektrik üretim portföyü, öngörülebilir nakit akış ve maliyetleri, operasyonel verimliliği, güçlü sermaye yapısı ve büyüme potansiyeli halka arzımızda kanıtlandığı üzere yatırımcılarda da güçlü bir karşılık buldu. Geleceğin işini yapıyor olmamız, finansal gücümüz ve ortaya koyduğumuz sürdürülebilirlik analizlerimiz yabancı yatırımcı ilgisini artırdı. Şirketimizin halka arzına toplamda nominal 1,1 milyar TL talep geldi. Halka arz sonucunda Galata Wind hisselerinin sahibi olan Doğan Holding’e 800 milyon TL’nin üzerinde bir nakit girişi sağlandı.

Bu vesile ile Şirketimize ilgi göstererek geleceğe yatırım yapan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyor, verdiğimiz taahhütlerin arkasında olduğumuzu ve bu sorumlulukla çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. Enerji sektörü uzun soluklu bir yol ve yaklaşık 10 yıla varan tecrübemiz sayesinde Galata Wind’i bütün paydaşlarımıza fayda sağlayacak çok daha iyi yerlere taşımak için azami çaba sarf ediyoruz.

İklim krizi ile mücadele eden ve sürdürülebilirlik bilinci kapsamında stratejilerini belirleyen Galata Wind’in temel hedefi; yatırımlar yaparak devamlı büyümek, bunun yanında her zaman yatırımcısına temettü dağıtmak olmuştur. Bilançoda yer alan geçmiş yıl kârları ve istikrarlı nakit akışı da göz önünde bulundurulduğunda, Galata Wind olarak, gerçekleştireceğimiz yeni yatırımlarla sürdürülebilir bir büyüme elde ederken ödenmiş sermayemizin minimum %5’ini her sene temettü olarak dağıtmayı planlıyoruz.

Kurumsal Yönetişim alanında kendimizi geliştirmek adına, şeffaflık, her türlü bilginin yatırımcılar ile eş zamanlı paylaşılması, uluslararası standartlar ile mümkün olduğunca uyum içinde olmak ve periyodik denetimler ile bunu sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Halka arz sürecinde verdiğimiz taahhütlerin arkasında olmak ve altını doldurmak için azami çaba göstermeye devam edeceğiz. Galata Wind olarak, güneş ve rüzgâr enerji santralleriyle %100 yenilenebilir elektrik enerjisi üreterek gezegenimizin doğal yaşam döngüsüne destek ve ülkemizin ekonomi ve enerji dönüşümüne katkıda bulunmak için kararlı bir biçimde ilerleyeceğiz.

Çalışma arkadaşlarımız başta olmak üzere 2021 yılında Galata Wind’e güvenen ve desteklerini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla,
Burak Kuyan
Genel Müdür